مرکز رفاهی شهید هاشمی نژاد سازمان نهضت و سوادآموزی, فرح آبادشمالی