Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam, Tỉnh Đồng Tháp