Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long
Huyện Vũng Liêm
Bình Minh
Huyện Bình Tân
Trà Ôn
Tam Bình
Huyện Mang Thít
Thành phố Vĩnh Long
Huyện Long Hồ