Δήμος Κυθήρων

Δήμος Κυθήρων

Δήμος Κυθήρων
κ. Αντικυθύρων 6
κ. Αρωνιάδικων 2
κ. Καραβά 7
κ. Καρβουνάδων 5
κ. Κοντολιάνικων 1
Κοινότητα Κυθύρων 23
κ. Λιβαδίου 5
κ. Λογοθετιάνικων 2
κ. Μητάτων 7
κ. Μυλοποτάμου 4
κ. Μυρτιδίων 4
κ. Ποταμού 14
κ. Φρατσίων 5
κ. Φριλιγκιάνικων 6