Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης
Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας 72
Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 44