Источен Регион

Источен Регион
Општина Кочани
Мојанци 0
Горни Подлог 0
Долни Подлог 1
Грдовци 0
Прибачево 0
Кочани 141
Тркање 0
Бели 0
Црвена Нива 0
Долно Градче 2
Лешки 1
Оризари 4
Безиково 0
Пресека 0
Речани 1
Костин Дол 0
Ново Село 0
Главовица 0
Небојани 0
Полаки 2
Јастребник 1
Пашаџиково 0
Нивичани 0
Пантелеј 1
Рајчани 0
Општина Штип
Лакавица 0
Штип 271
Стар Караорман 0
Сушево 0
Три Чешми 0
Чардаклија 0
Сарчиево 0
Криви Дол 0
Врсаково 0
Судиќ 0
Софилари 2
Доброшани 0
Долани 0
Љуботен 0
Чифлик 0
Шашаварлија 0
Никоман 0
Почивало 0
Кошево 0
Танатарци 0
Горачино 0
Ново Село 0
Брест 0
Пиперово 0
Суво Грло 0
Лесковица 0
Степанци 0
Пухче 0
Селце 0
Драгоево 0
Црешка 1
Балталија 0
Општина Карбинци
Кучилат 0
Калаузлија 1
Курфалија 0
Мал Габер 0
Голем Габер 0
Јунузлија 0
Руљак 0
Кепекчелија 0
Ебеплија 0
Прналија 0
Муратлија 0
Кучица 0
Мичак 0
Вртешка 1
Припечани 0
Црвулево 0
Козјак 1
Аргулица 1
Карбинци 0
Радање 1
Нов Караорман 0
Таринци 0
Крупиште 0
Горни Балван 0
Долни Балван 0
Батање 0
Долно Трогерци 0
Горно Трогерци 0
Општина Зрновци
Зрновци 2
Мородвис 0
Видовиште 0
Општина Чешиново-Облешево
Бања 0
Бурилчево 0
Чешиново 0
Чифлик 0
Лепопелци 0
Ново Селани 0
Облешево 0
Соколарци 0
Спанчево 0
Теранци 0
Уларци 1
Врбица 0
Жиганци 0
Општина Пробиштип
Бучиште 0
Бунеш 0
Добрево 0
Долни Стубол 0
Долно Барбарево 0
Дренок 0
Древено 0
Гајранци 0
Горни Стубол 0
Горно Барбарево 0
Гризилевци 0
Гујновци 0
Јамиште 0
Куково 0
Кундино 0
Лесново 1
Лезово 0
Марчино 0
Неокази 0
Пестришно 0
Петришино 0
Плешанци 0
Пуздерци 0
Ратавица 0
Стрисовци 0
Стрмош 0
Трипатинци 1
Трооло 1
Турско Рудари 0
Зарапинци 0
Зеленград 0
Злетово 0
Пробиштип 26
Калниште 0
Пишица 0
Шталковица 0
Општина Македонска Каменица
Дулица 0
Македонска Каменица 13
Тодоровци 1
Луковица 0
Костин Дол 0
Косевица 0
Моштица 1
Цера 2
Саса 2
Општина Виница
Лески 1
Градец 0
Липец 0
Виница 44
Јакимово 0
Виничка Кршла 0
Драгобраште 0
Блатец 2
Лаки 0
Пекљани 0
Трсино 0
Грљани 0
Калиманци 1
Црн Камен 0
Истибања 2
Општина Делчево
Разловци 1
Тработивиште 0
Стар Истевник 0
Вирче 0
Бигла 0
Турија 0
Делчево 134
Чифлик 2
Град 0
Стамер 2
Звегор 20
Габрово 2
Ветрен 0
Киселица 0
Селник 0
Илиово 0
Општина Пехчево
Робово 0
Умлена 0
Чифлик 0
Пехчево 19
Негрево 0
Црник 0
Панчарево 0
Општина Берово
Двориште 0
Берово 52
Ратево 0
Русиново 0
Владимирово 0
Мачево 1
Будинарци 0
Митрашинци 0
Смојмирово 0