Пелагониски Регион

Пелагониски Регион
Општина Долнени
Бело Поле
Долгаец
Маргари
Зрзе
Дебреште
Кошино
Лажани
Локвени
Житоше
Костинци
Рилево
Ропотово
Сливје
Средорек
Жабјани
Црнилиште
Пешталево
Сарандиново
Секирци
Слепче
Гостиражни
Стровија
Дупјачани
Небрегово
Дреновци
Десово
Браилово
Новоселани
Заполжани
Вранче
Горно Село
Забрчани
Мало Мраморани
Сенокос
Долнени
Општина Прилеп
Алинци
Беловодица
Беровци
Бешиште
Бонче
Веселчани
Варош
Витолиште
Волково
Галичани
Голем Радобил
Големо Коњари
Дабница
Мелница
Дуње
Ерековци
Загорани
Кадино Село
Мало Коњари/Мирче Ацев
Ново Лагово
Кален
Канатларци
Клепач
Кокре
Крушевица
Крстец
Лениште
Штавица
Прилеп
Селце
Полчиште
Мало Рувци
Шелеверци
Чумово
Старо Лагово
Прилепец
Пештани
Манастир
Чаниште
Лопатица
Подмол
Марул
Чепигово
Тројкрсти
Царевиќ
Мал Радобил
Топлица
Тројаци
Ракле
Присад
Ореовец
Плетвар
Тополчани
Мажучиште
Општина Кривогаштани
Подвис
Годивје
Кореница
Кривогаштани
Крушеани
Воѓани
Бела Црква
Врбјани
Обршани
Боротино
Пашино Рувци
Општина Крушево
Пуста Река
Селце
Алданци
Арилево
Белушино
Долно Дивјаци
Горно Дивјаци
Јакреново
Норово
Милошево
Пресил
Бирино
Борино
Крушево
Острилци
Саждево
Свето Митрани
Врбоец
Бучин
Општина Могила
Чарлија
Алинци
Будаково
Добрушево
Беранци
Могила
Трап
Радобор
Дедебалци
Мојно
Мусинци
Ношпал
Вашарејца
Долно Српци
Лознани
Новоселани
Ивањевци
Трновци
Општина Новаци
Бач
Балдовенци
Брод
Будимирци
Будимирци
Добровени
Долно Орехово
Гермијан
Грумази
Груништа
Ивени
Полог
Скочивир
Сливица
Велесело
Живојно
Зовиќ
Гнеотино
Градешница
Паралово
Рапеш
Рибарци
Врањевци
Далбеговци
Добромири
Долно Агиларци
Горно Агларци
Маково
Мегленци
Новаци
Општина Демир Хисар
Железнец
Големо Илино
Мало Илино
Базерник
Слоештица
Вирово
Церово
Боиште
Смилево
Брезово
Света
Журче
Ракитница
Растојца
Кочиште
Зашле
Граиште
Белче
Демир Хисар
Стругово
Слепче
Лесково
Мренога
Жван
Обедник
Утово
Загориче
Кутретино
Суводол
Вардино
Бараково
Единаковци
Сладуево
Прибилци
Ново Село
Суво Грло
Радово
Сопотница
Доленци
Бабино
Општина Битола
Битола
Драгош
Граешница
Канино
Кишава
Острец
Велушина
Барешани
Бистрица
Цапари
Црновец
Доленци
Габалавци
Ѓавато
Гопеш
Кажани
Кравари
Крстоар
Лажец
Лера
Лопатица
Маловиште
Меџитлија
Метимир
Нижеполе
Олевени
Породин
Секирани
Српци
Стрежево
Жабени
Братин Дол
Долно Егри
Драгарино
Драгожани
Горно Егри
Кременица
Магарево
Оптичари
Ротино
Брусник
Буково
Црнобуки
Дихово
Долно Оризари
Карамани
Крклино
Кукуречани
Лавци
Лисолај
Логоварди
Ново Змирнево
Орехово
Поешево
Раштани
Трн
Трново
Општина Ресен
Болно
Евла
Горно Крушје
Илино
Лева Река
Петрино
Горна Бела Црква
Горно Дупени
Избишта
Јанковец
Кривени
Ресен
Сопотско
Златари
Арвати
Асамати
Царев Двор
Долна Бела Црква
Долно Дупени
Долно Перово
Дрмени
Езерани
Грнчари
Коњско
Крани
Курбиново
Лавци
Лескоец
Наколец
Отешево
Подмочани
Покрвеник
Претор
Штрбово
Шурленци
Сливница
Стење