Општина Новаци

Општина Новаци
Бач 0
Балдовенци 1
Брод 1
Будимирци 0
Будимирци 2
Добровени 0
Долно Орехово 1
Гермијан 0
Грумази 0
Груништа 1
Ивени 0
Полог 0
Скочивир 2
Сливица 0
Велесело 1
Живојно 0
Зовиќ 0
Гнеотино 0
Градешница 0
Паралово 1
Рапеш 1
Рибарци 1
Врањевци 1
Далбеговци 1
Добромири 0
Долно Агиларци 0
Горно Агларци 0
Маково 0
Мегленци 0
Новаци 5
x