Полошки Регион

Полошки Регион
Општина Јегуновце
Јажинце
Рогачево
Старо Село
Орашје
Беловиште
Вратница
Раотинце
Копанце
Туденце
Сиричино
Јегуновце
Подбреге
Јанчиште
Прељубиште
Шемшево
Жилче
Ратае
Општина Желино
Луковица
Седларево
Мерово
Ларце
Копачин Дол
Чифлик
Рогле
Ново Село
Групчин
Церово
Добарце
Горна Лешница
Долна Лешница
Стримница
Желино
Палатица
Озормиште
Требош
Општина Теарце
Одри
Првце
Нераште
Доброште
Јелошник
Глоѓи
Пршовце
Теарце
Брезно
Слатино
Лешок
Непроштено
Варвара
Општина Тетово
Сараќино
Мала Речица
Тетово
Порој
Џепчиште
Једоарце
Сетоле
Отуње
Ѓермо
Лавце
Шипковица
Селце
Вејце
Фалише
Гајре
Голема Речица
Лисец
Бродец
Вешала
Бозовце
Општина Брвеница
Брвеница
Долно Седларце
Челопек
Блаце
Милетино
Радиовце
Теново
Стенче
Волковија
Гургурница
Општина Боговиње
Долно Палчиште
Горно Палчиште
Јеловјане
Камењане
Синичане
Урвич
Селце Кеч
Горно Седларце
Боговиње
Жеровјане
Пирок
Раковец
Ново Село
Општина Гостивар
Страјане
Трново
Чегране
Корито
Тумчевиште
Форино
Падалиште
Железна Река
Балин Дол
Беловиште
Чајле
Долна Ѓоновица
Горна Ѓоновица
Куново
Мало Турчане
Србиново
Долна Бањица
Горна Бањица
Лакавица
Речане
Симница
Сушица
Мердита
Равен
Вруток
Гостивар
Здуње
Дебреше
Долно Јеловце
Лешница
Бродец
Општина Врапчиште
Зубовце
Врапчиште
Галате
Ново Село
Врановци
Пожаране
Топлица
Добри Дол
Неготино
Сенокос
Градец
Горјане
Ѓурѓевиште
Ломница
Калиште
Општина Маврово и Ростуша
Церово
Ново Село
Сретково
Кракорница
Ничпур
Нистрово
Жужње
Бибај
Нивиште
Грекај
Тануше
Рибница
Врбјани
Жировница
Видуше
Требиште
Битуше
Велебрдо
Скудриње
Сушица
Росоки
Селце
Тресонче
Лазарополе
Маврови Анови
Маврово
Орќуше
Дуф
Леуново
Никифорово
Кичиница
Беличица
Врбен
Богдево
Волковија
Сенце
Болетин
Ростуша
Аџиевци
Присојница
Јанче
Галичник