Југозападен Регион

Југозападен Регион
Општина Охрид
Куратица
Ливоишта
Опеница
Плаќе
Речица
Сирула
Свиништа
Вапила
Долно Лакочереј
Горно Лакочереј
Косел
Лескоец
Скребатно
Велгошти
Завој
Долно Коњско
Елшани
Коњско
Лагадин
Љубаништа
Охрид
Пештани
Рамне
Шипокно
Трпејца
Велестово
Општина Дебарца
Врбјани
Арбиново
Годивје
Издеглавје
Лактиње
Мраморец
Песочани
Слатино
Турје
Врбјани
Белчишта
Ботун
Брежани
Црвена Вода
Долно Средоречие
Горно Средоречие
Грко Поле
Лешани
Ново Село
Оздолени
Слатински Чифлик
Сошани
Велмеј
Злести
Горенци
Климештани
Мешеишта
Требеништа
Волино
Оровник
Подмоље
Општина Вевчани
Вевчани
Општина Струга
Бороец
Јабланица
Лакаица
Локов
Луково
Модрич
Нерези
Пискупштина
Р`жаново
Селци
Збажди
Брчево
Глобочица
Лабуништа
Ташмаруништа
Биџово
Делогожди
Долно Татеши
Драслајца
Џепин
Корошишта
Ливада
Ложани
Мислешево
Mislodeshda
Мороишта
Ново Село
Поум
Горно Татеши
Добовјани
Долна Белица
Франгово
Горна Белица
Калишта
Мали Влај
Октиси
Подгорци
Радолишта
Радожда
Шум
Струга
Велешта
Вишни
Враниште
Заграчани
Дренок
Општина Центар Жупа
Горно Мелничани
Бајрамовци
Баланци
Броштица
Центар Жупа
Црно Боци
Долно Мелничани
Голем Папрадник
Горенци
Мал Папрадник
Оџовци
Пареши
Власиќи
Брештани
Долгаш
Елевци
Евла
Кочишта
Коџаџик
Новак
Осолница
Праленик
Житинени
Општина Дебар
Баниште
Бомово
Долно Косоврасти
Гари
Горно Косоврасти
Хаме
Коњари
Кривци
Могорче
Осој
Рајчица
Спас
Таранеш
Татар Елевци
Трнаниќ
Дебaр
Џепиште
Отишани
Општина Кичево
Бигор Доленци
Челопеци
Карбуница
Србјани
Козица
Манастирско Доленци
Поположани
Свињиште
Малкоец
Попоец
Атишта
Вранештица
Белица
Цер
Мало Црско
Прострање
Велмевци
Шутово
Гарани
Ново Село
Папрадиште
Јагол Доленци
Јагол
Долно Строгомиште
Горно Строгомиште
Мидинци
Бачишта
Арангел
Колари
Осломеј
Поповјани
Тајмиште
Туин
Зајас
Жубрино
Црвивци
Колибари
Грешница
Кнежино
Лешница
Осој
Лазаровци
Мамудовци
Раштани
Стрелци
Трапчин Дол
Долно Добреноец
Другово
Горно Добреноец
Кичево
Долна Душегубица
Извор
Ехлоец
Иванчишта
Кленоец
Општина Пласница
Дворци
Пласница
Преглово
Лисичани
Општина Македонски Брод
Македонски Брод
Требино
Девич
Суводол
Локвица
Драгов Дол
Модриште
Вир
Грешница
Слатина
Крушје
Барбарос
Сланско
Латово
Русјаци
Ореовец
Ижиште
Дреново
Крапа
Црешново
Белица
Калуѓерец
Манастирец
Могилец
Ковче
Инче
Тополница
Лупште
Сушица
Брест
Косово
Самоков
Растеш
Брезница
Здуње