Дархан-Уул

Дархан-Уул
Шарынгол 5
Дархан 427
Орхон 10
Хонгор 44