Хүлээн авах

Хүлээн авах is a clinic in Баян-Өндөр.