Орог нуур

Орог нуур in Богд.

Орог нуур

natural
water