Согос толоогийн нуур

Согос толоогийн нуур in Алтай.

Согос толоогийн нуур

natural
water