Дархан-Уул

Дархан-Уул
Шарынгол 2
Дархан 374
Орхон 6
Хонгор 35