Энхтал зөрлөгийн буудал

Энхтал зөрлөгийн буудал is a building in Орхон.

Энхтал зөрлөгийн буудал

building
train_station