Гүн Цэнгэлэг нуур

Гүн Цэнгэлэг нуур in Цагаан-Овоо.

Гүн Цэнгэлэг нуур

natural
water