Тээлийн гол

Тээлийн гол in Дөрвөлжин.

Тээлийн гол

waterway
river