Гүн нуур

Гүн нуур in Ургамал.

Гүн нуур

natural
water