Khungui gol

Khungui gol in Ургамал.

Khungui gol

waterway
river
town
Ургамал