Хуучин үйлдвэр

Хуучин үйлдвэр is a building in Мандал.

Хуучин үйлдвэр

building
Secondary road