Төв

Төв

Төв
Зуунмод 43
Заамар 13
Угтаал 3
Цээл 3
Сүмбэр 2
Сэргэлэн 17
Өндөрширээт 7
Мөнгөнморьт 5
Лүн 6
Жаргалант 5
Эрдэнэсант 7
Эрдэнэ 24
Дэлгэрхаан 3
Бүрэн 9
Борнуур 21
Баянцогт 6
Баянцагаан 11
Баянхангай 5
Баянжаргалан 3
Баяндэлгэр 4
Баянчандмань 12
Баян-Өнжүүл 9
Баян 7
Батсүмбэр 40
Архуст 4
Аргалант 7
Алтанбулаг 9