Төв

Төв
Зуунмод
Заамар
Угтаал
Цээл
Сүмбэр
Сэргэлэн
Өндөрширээт
Мөнгөнморьт
Лүн
Жаргалант
Эрдэнэсант
Эрдэнэ
Дэлгэрхаан
Бүрэн
Борнуур
Баянцогт
Баянцагаан
Баянхангай
Баянжаргалан
Баяндэлгэр
Баянчандмань
Баян-Өнжүүл
Баян
Батсүмбэр
Архуст
Аргалант
Алтанбулаг