Төв

Төв
Зуунмод 41
Заамар 13
Угтаал 3
Цээл 3
Сүмбэр 2
Сэргэлэн 17
Өндөрширээт 7
Мөнгөнморьт 5
Лүн 6
Жаргалант 5
Эрдэнэсант 6
Эрдэнэ 17
Дэлгэрхаан 3
Бүрэн 9
Борнуур 19
Баянцогт 5
Баянцагаан 12
Баянхангай 5
Баянжаргалан 3
Баяндэлгэр 4
Баянчандмань 12
Баян-Өнжүүл 9
Баян 8
Батсүмбэр 39
Архуст 4
Аргалант 7
Алтанбулаг 9