р.Харигийн-Гол

р.Харигийн-Гол in Сагил.

р.Харигийн-Гол

waterway
river