Үүрэг нуур

Үүрэг нуур in Сагил.

Үүрэг нуур

natural
water