Хэрлэн гол

Хэрлэн гол in Баянхутаг.

Хэрлэн гол

waterway
river