бөмбөгөр спорт заал

бөмбөгөр спорт заал is a building in Мөрөн.