Бусейн-Гол

Бусейн-Гол in Улаан-Уул.

Бусейн-Гол

waterway
river