Большой Чавач

Большой Чавач in Цагааннуур.

Большой Чавач

waterway
river