Хох гол

Хох гол in Цагаан-Үүр.

Хох гол

waterway
river