Тэсийн гол

Тэсийн гол in Цэцэрлэг.

Тэсийн гол

waterway
river