Нарийн нуурмагт

Нарийн нуурмагт in Чандмань-Өндөр.

Нарийн нуурмагт

waterway
river