Зүүн нуур

Зүүн нуур in Шинэ-Идэр.

Зүүн нуур

natural
water