Бат-Өлзий сумын СӨБС 2

Бат-Өлзий сумын СӨБС 2 is a school in Бат-Өлзий.