Зүүнбаян-Улаан

Зүүнбаян-Улаан in Зүүнбаян-Улаан.

Зүүнбаян-Улаан

landuse
Secondary road