Өмнөговь

Өмнөговь

Өмнөговь
Даланзадгад 59
Хан хонгор 13
Номгон 6
Хүрмэн 8
Баяндалай 9
Ноён 4
Сэврэй 9
Гурван тэс 14
Булган 17
Мандал-Овоо 6
Цогт-Овоо 7
Цогтцэций 22
Баян-Овоо 3
Ханбогд 27
Манлай 1