Өмнөговь

Өмнөговь
Даланзадгад 41
Хан хонгор 12
Номгон 6
Хүрмэн 8
Баяндалай 9
Ноён 4
Сэврэй 9
Гурван тэс 14
Булган 15
Мандал-Овоо 6
Цогт-Овоо 6
Цогтцэций 21
Баян-Овоо 3
Ханбогд 26
Манлай 1