Өмнөговь

Өмнөговь
Даланзадгад
Хан хонгор
Номгон
Хүрмэн
Баяндалай
Ноён
Сэврэй
Гурван тэс
Булган
Мандал-Овоо
Цогт-Овоо
Цогтцэций
Баян-Овоо
Ханбогд
Манлай