Вардарски Регион

Вардарски Регион

Вардарски Регион
Општина Лозово
Лозово 0
Аџиматово 0
Сарамзалино 0
Аџибегово 0
Ќоселари 0
Бекирлија 0
Кишино 0
Дорфулија 0
Каратманово 3
Милино 0
Ѓуземелци 1
Општина Свети Николе
Патетино 0
Строиманци 0
Макреш 0
Горно Ѓуганце 0
Ранчинци 0
Немањица 0
Орел 0
Мездра 0
Свети Николе 21
Пеширово 2
Амзабегово 4
Ерџелија 0
Буриловци 0
Мечкуевци 0
Арбасанци 0
Стануловци 0
Мустафино 0
Кадрифаково 1
Богословец 0
Делисинци 0
Горно Црнилиште 0
Долно Црнилиште 0
Кнежје 0
Горобинци 0
Сопот 0
Трстеник 0
Долно Ѓуганце 0
Павлешенци 0
Стањевци 0
Преод 1
Крушица 1
Алакинце 0
Малино 1
Општина Велес
Ново Село 0
Велес 134
Црквино 2
Ораовец 0
Долно Караслари 3
Горно Караслари 0
Џидимирци 0
Крушје 0
Рудник 0
Лугунци 0
Иванковци 0
Сојаклари 0
Мамутчево 0
Кумарино 0
Чалошево 0
Башино Село 7
Отовица 2
Долно Оризари 0
Горно Оризари 3
Раштани 1
Сливник 0
Новачани 2
Сопот 1
Ветерско 1
Карабуњиште 1
Белештевица 0
Бузалково 0
С'лп 1
Рлевци 0
Општина Градско
Долно Чичево 0
Горно Чичево 0
Градско 22
Џидимирци 0
Убого 0
Уланци 1
Ногаевци 0
Виничани 1
Свеќани 1
Водоврати 4
Двориште 0
Подлес 0
Скачинци 0
Згрополци 2
Грнчиште 1
Кочилари 0
Куридере 0
Општина Чашка
Витанци 0
Стари Град 0
Извор 0
Ново Село 0
Крива Круша 0
Нежилово 1
Горно Јаболчиште 0
Долно Јаболчиште 0
Дреново 1
Габровник 0
Ораов Дол 0
Оморани 1
Мартолци 0
Бусилци 0
Долно Врановци 0
Поменово 0
Степанци 0
Смиловци 0
Владиловци 0
Попадија 0
Крнино 0
Крајници 0
Војница 0
Бањица 0
Отиштино 0
Лисиче 0
Раковец 0
Чашка 3
Еловец 0
Голозинци 0
Мелница 0
Горно Врановци 0
Согле 0
Плевење 0
Теово 0
Бистрица 0
Мокрени 0
Богомила 2
Црешнево 1
Капиново 0
Папрадиште 0
Ореше 1
Општина Росоман
Паликура 1
Росоман 4
Рибарци 0
Манастирец 0
Трстеник 0
Дебриште 0
Камен Дол 0
Крушевица 2
Сирково 2
Мрзен Ораовец 0
Општина Кавадарци
Бегниште 0
Бојанчиште 1
Брушани 0
Дабниште 0
Добротино 0
Драдња 0
Драгожел 0
Галиште 0
Гарниково 0
Грбовец 0
Ќесендре 0
Кошани 0
Куманичево 0
Праведник 0
Ресава 0
Шешково 0
Возарци 1
Дреново 1
Фариш 1
Глишиќ 8
Кавадарци 113
Марена 0
Раец 1
Шивец 1
Сопот 1
Ваташа 5
Бохула 0
Бунарче 0
Чемерско 0
Долна Бошава 0
Горна Бошава 0
Клиново 0
Конопиште 0
Крњево 1
Мајден 1
Мрежичко 2
Радња 3
Рожден 0
Р`жаново 0
Страгово 0
Општина Неготино
Липа 0
Калањево 0
Пештерница 0
Брусник 0
Војшанци 0
Дуброво 2
Тремник 3
Долни Дисан 0
Горни Дисан 0
Вешје 0
Тимјаник 0
Неготино 86
Курија 1
Црвени Брегови 3
Криволак 0
Пепелиште 1
Шеоба 0
Јаношево 0
Општина Демир Капија
Демир Капија 18
Клисура 4
Дрен 1
Копришница 0
Драчевица 0
Стрмашево 0
Чифлик 1
Бесвица 0
Барово 1
Кошарка 0
Челeвец 2
Иберли 0
Корешница 2
Бистренци 1
Прждево 1