Источен СР

Источен СР

Источен СР
Општина Кочани
Мојанци 0
Горни Подлог 0
Долни Подлог 0
Грдовци 0
Прибачево 0
Кочани 0
Тркање 0
Бели 0
Црвена Нива 0
Припор 0
Долно Градче 0
Лешки 0
Оризари 0
Вранинци 0
Горно Гратче 0
Безиково 0
Пресека 0
Речани 0
Костин Дол 0
Ново Село 0
Главовица 0
Небојани 0
Полаки 0
Јастребник 0
Пашаџиково 0
Нивичани 0
Пантелеј 0
Рајчани 0
Општина Штип
Лакавица 0
Штип 0
Стар Караорман 0
Сушево 0
Три Чешми 0
Чардаклија 0
Сарчиево 0
Криви Дол 0
Врсаково 0
Судик 0
Софилари 0
Пенуш 0
Тестемелци 0
Скандалци 0
Доброшани 0
Јамуларци 0
Едеклерци 0
Топлик 0
Долани 0
Љуботен 0
Чифлик 0
Липов Дол 0
Шашаварлија 0
Никоман 0
Почивало 0
Кошево 0
Калапетровци 0
Танатарци 0
Горачино 0
Шопур 0
Ново село 0
Брест 0
Пиперово 0
Суво Грло 0
Лесковица 0
Степанци 0
Пухче 0
Селце 0
Хаџи Реџепли 0
Драгоево 0
Хаџи Сејдели 0
Хаџи Хамзали 0
Црешка 0
Балталија 0
Општина Карбинци
Кучилат 0
Калаузлија 0
Курфалија 0
Оџалија 0
Мал Габер 0
Голем Габер 0
Јунузлија 0
Руљак 0
Кепекчелија 0
Ебеплија 0
Прналија 0
Муратлија 0
Кучица 0
Мичак 0
Вртешка 0
Припечани 0
Црвулево 0
Козјак 0
Аргулица 0
Карбинци 0
Радање 0
Нов Караорман 0
Таринци 0
Крупиште 0
Горни Балван 0
Долни Балван 0
Батање 0
Долно Трогерци 0
Горно Трогерци 0
Општина Зрновци
Зрновци 0
Мородвис 0
Видовиште 0
Општина Чешиново-Облешево
Бања 0
Бурилчево 0
Чешиново 0
Чифлик 0
Кучичино 0
Лепопелци 0
Ново Селани 0
Облешево 0
Соколарци 0
Спанчево 0
Теранци 0
Уларци 0
Врбица 0
Жиганци 0
Општина Пробиштип
Бучиште 0
Бунеш 0
Добрево 0
Долни Стубол 0
Долно Барбарево 0
Дренак 0
Древено 0
Гајранци 0
Горни Стубол 0
Горно Барбарево 0
Гризилевци 0
Гујновци 0
Јамиште 0
Куково 0
Кундино 0
Лесново 0
Лезово 0
Марчино 0
Неокази 0
Пестришно 0
Петршино 0
Плешенци 0
Пуздерци 0
Ратавица 0
Стрисовци 0
Стрмош 0
Трипатинци 0
Трооло 0
Турско Рудари 0
Зарапинци 0
Зеленград 0
Злетово 0
Пробиштип 0
Калниште 0
Пишица 0
Шталковица 0
Општина Македонска Каменица
Дулица 0
Македонска Каменица 0
Тодоровци 0
Луковица 0
Костин Дол 0
Косевица 0
Моштица 0
Цера 0
Саса 0
Општина Виница
Лески 0
Градец 0
Липец 0
Виница 0
Јакимово 0
Виничка Кршла 0
Драгобраште 0
Блатец 0
Лаки 0
Пекљани 0
Трсино 0
Грљани 0
Калиманци 0
Црн Камен 0
Истибања 0
Општина Делчево
Нов Истевник 0
Разловци 0
Тработивиште 0
Стар Истевник 0
Вирче 0
Бигла 0
Турија 0
Делчево 0
Очипала 0
Косово Дабје 0
Чифлик 0
Град 0
Стамер 0
Ѕвегор 0
Габрово 0
Ветрен 0
Киселица 0
Селник 0
Драмче 0
Илиово 0
Вратиславци 0
Општина Пехчево
Робово 0
Умлена 0
Чифлик 0
Пехчево 0
Негрево 0
Црник 0
Панчарево 0
Општина Берово
Двориште 0
Берово 0
Ратево 0
Русиново 0
Владимирово 0
Мачево 0
Будинарци 0
Митрашинци 0
Смојмирово 0