Пелагониски Плански Регион

Пелагониски Плански Регион

Пелагониски Плански Регион
Општина Долнени
Бело Поле 2
Долгаец 1
Маргари 1
Зрзе 1
Дебреште 5
Кошино 1
Лажани 1
Локвени 0
Житоше 1
Дабјани 0
Костинци 0
Рилево 1
Ропотово 14
Сливје 1
Средорек 2
Жабјани 2
Црнилиште 0
Пешталево 0
Сарандиново 1
Секирци 0
Слепче 3
Гостиражни 1
Стровија 2
Дупјачани 1
Небрегово 1
Дреновци 0
Десово 0
Браилово 5
Новоселани 3
Кутлешево 0
Заполжани 3
Вранче 1
Горно Село 0
Забрчани 0
Мало Мраморани 2
Сенокос 1
Долнени 2
Општина Прилеп
Алинци 4
Беловодица 11
Беровци 9
Бешиште 4
Бонче 2
Вепрчани 0
Веселчани 1
Варош 55
Витолиште 0
Врпско 0
Волково 0
Галичани 5
Голем Радобил 3
Големо Коњари 5
Дабница 3
Гуѓаково 0
Дрен 0
Живово 0
Мелница 2
Смолани 0
Дуње 1
Ерековци 6
Загорани 4
Кадино Село 7
Мало Коњари/Мирче Ацев 5
Ново Лагово 15
Кален 2
Канатларци 5
Клепач 1
Кокре 2
Крушевица 1
Крстец 1
Лениште 4
Штавица 3
Прилеп 494
Селце 3
Полчиште 4
Мало Рувци 0
Шелеверци 0
Чумово 0
Старо Лагово 2
Прилепец 2
Пештани 0
Манастир 2
Чаниште 1
Лопатица 0
Подмол 2
Марул 0
Чепигово 1
Тројкрсти 1
Царевиќ 1
Мал Радобил 0
Топлица 0
Тројаци 1
Ракле 1
Никодин 0
Присад 7
Ореовец 6
Плетвар 6
Тополчани 5
Мажучиште 11
Општина Кривогаштани
Подвис 4
Годивје 4
Кореница 2
Кривогаштани 12
Крушеани 0
Воѓани 5
Бела Црква 1
Врбјани 5
Обршани 4
Боротино 3
Пашино Рувци 5
Општина Крушево
Пуста Река 0
Селце 0
Алданци 3
Арилево 0
Белушино 0
Долно Дивјаци 0
Горно Дивјаци 0
Јакреново 0
Норово 0
Милошево 0
Пресил 2
Бирино 0
Борино 0
Крушево
Острилци 0
Саждево 0
Свето Митрани 2
Врбоец 0
Бучин 2
Општина Могила
Чарлија 6
Путурус 0
Алинци 0
Будаково 0
Добрушево 4
Беранци 4
Могила 0
Трап 0
Радобор 2
Дедебалци 2
Црничани 0
Мојно 1
Мусинци 1
Ношпал 1
Вашарејца 1
Долно Српци 4
Лознани 1
Новоселани 1
Ивањевци 1
Подино 0
Свето Тодори 0
Трновци 0
Општина Новаци
Бач 0
Балдовенци 1
Брник 0
Брод 1
Будимирци 0
Будимирци 2
Добровени 1
Долно Орехово 1
Гермијан 0
Гнилеж 0
Грумази 0
Груништа 1
Ивени 0
Петалино 0
Полог 0
Скочивир 3
Сливица 0
Совиќ 0
Тепавци 0
Велесело 1
Живојно 0
Зовиќ 0
Биљаник 0
Гнеотино 0
Градешница 0
Паралово 1
Рапеш 1
Рибарци 1
Суво Дол 0
Врањевци 1
Зовиќ 2 0
Арматуш 0
Далбеговци 1
Добромири 0
Долно Агиларци 0
Горно Агларци 0
Маково 0
Мегленци 0
Новаци 5
Орле 0
Општина Демир Хисар
Железнец 0
Големо Илино 1
Мало Илино 0
Базерник 0
Слоештица 0
Вирово 1
Церово 0
Боиште 0
Смилево 0
Брезово 2
Света 3
Журче 1
Ракитница 0
Растојца 1
Кочиште 0
Зашле 2
Граиште 3
Белче 0
Демир Хисар 22
Стругово 0
Слепче 3
Лесково 0
Мренога 0
Жван 2
Обедник 0
Утово 0
Загориче 0
Кутретино 1
Суводол 0
Вардино 2
Бараково 2
Единаковци 0
Сладуево 0
Прибилци 0
Ново Село 0
Суво Грло 0
Радово 0
Сопотница 2
Доленци 1
Бабино 0
Општина Битола
Битола 388
Драгош 5
Граешница 1
Канино 0
Кишава 2
Острец 2
Велушина 2
Злокуќани 0
Барешани 3
Бистрица 2
Цапари 1
Црновец 0
Доленци 1
Габалавци 0
Ѓавато 0
Гопеш 0
Кажани 0
Кравари 1
Крстоар 1
Лажец 1
Лера 0
Лопатица 1
Маловиште 1
Меџитлија 2
Метимир 0
Нижеполе 3
Облаково 0
Олевени 0
Породин 8
Рамна 0
Секирани 1
Српци 0
Стрежево 0
Свиниште 0
Жабени 0
Братин Дол 0
Долно Егри 0
Драгарино 0
Драгожани 0
Горно Егри 0
Кременица 3
Магарево 5
Оптичари 0
Ротино 1
Средно Егри 0
Старо Змирново 0
Брусник 0
Буково 0
Црнобуки 0
Дихово 1
Долно Оризари 0
Древеник 0
Карамани 0
Крклино 4
Кукуречани 1
Лавци 1
Лисолај 1
Логоварди 3
Ново Змирнево 0
Орехово 0
Поешево 0
Раштани 4
Снегово 0
Трн 0
Трново 2
Општина Ресен
Болно 0
Евла 0
Горно Крушје 0
Илино 1
Лева Река 0
Петрино 0
Горна Бела Црква 0
Горно Дупени 0
Избишта 0
Јанковец 0
Козјак 0
Кривени 0
Ресен 20
Сопотско 0
Златари 0
Арвати 0
Асамати 0
Брајчино 0
Царев Двор 8
Долна Бела Црква 0
Долно Дупени 1
Долно Перово 0
Дрмени 0
Езерани 2
Грнчари 0
Коњско 0
Крани 0
Курбиново 1
Лавци 0
Лескоец 0
Љубојно 0
Наколец 0
Отешево 1
Подмочани 0
Покрвеник 0
Прељубје 0
Претор 1
Рајца 0
Штрбово 0
Шурленци 0
Сливница 0
Стење 3
Стипона 0
Волкодери 0