Североисточен СР

Североисточен СР

Североисточен СР
Општина Липково
Гошинце 0
Глажња 0
Р`нковце 0
Стрима 0
Думановце 0
Злокуќане 0
Белановце 0
Извор 0
Руница 0
Стража 0
Лојане 0
Ваксинце 0
Алашевце 0
Слупчане 0
Оризари 0
Липково 0
Опае 0
Отља 0
Матејче 0
Ропалце 0
Виштица 0
Никуштак 0
Општина Куманово
Табановце 0
Мургаш 0
Кокошиње 0
К`шање 0
Пезово 0
Кутлибег 0
Градиште 0
Љубодраг 0
Лопате 0
Режановце 0
Речица 0
Горно Коњаре 0
Четирце 0
Сушево 0
Карабичане 0
Сопот 0
Бељаковце 0
Довезенце 0
Јачинце 0
Клечевце 0
Зубовце 0
Шупљи Камен 0
Тромеѓа 0
Умин Дол 0
Ново село 0
Брзак 0
Агино Село 0
Студена Бара 0
Винце 0
Живиње 0
Орашац 0
Пчиња 0
Вак’в 0
Скачковце 0
Д`лга 0
Колицко 0
Габреш 0
Кучкарево 0
Новосељане 0
Косматац 0
Куманово 0
Черкези 0
Доброшане 0
Биљановце 0
Романовце 0
Општина Старо Нагоричане
Стрновац 0
Старо Нагоричане 0
Никуљане 0
Длабочица 0
Дејловце 0
Бајловце 0
Цвиланце 0
Жељувино 0
Осиче 0
Дренок 0
Брешко 0
Аљинце 0
Канарево 0
Макреш 0
Орах 0
Руѓинце 0
Облавце 0
Стрезовце 0
Војник 0
Младо Нагоричане 0
Цветишница 0
Арбанашко 0
Рамно 0
Буковљане 0
М’гленце 0
Малотино 0
Кокино 0
Степанце 0
Жегљане 0
Враготурце 0
Карловце 0
Пелинце 0
Коинце 0
Алгуња 0
Челопек 0
Пузајка 0
Врачевце 0
Драгоманце 0
Добрача 0
Општина Кратово
Емирица 0
Којково 0
Мушково 0
Куново 0
Луково 0
Близанци 0
Кратово 0
Приковци 0
Шлегово 0
Живалево 0
Туралево 0
Тополовиќ 0
Кетеново 0
Вакуф 0
Куклица 0
Филиповци 0
Секулица 0
Татомир 0
Шопско Рударе 0
Коњух 0
Димонце 0
Пендак 0
Страцин 0
Трновац 0
Крилатица 0
Талашманце 0
Железница 0
Горно Кратово 0
Нежилово 0
Каврак 0
Кнежево 0
Општина Ранковце
Петралица 0
Баратлија 0
Криви Камен 0
Псача 0
Одрено 0
Опила 0
Гиновци 0
Љубинци 0
Милутинце 0
Радибуш 0
Станча 0
Герман 0
П`клиште 0
Гулинци 0
Ранковце 0
Отошница 0
Ветуница 0
Вржогрнци 0
Општина Крива Паланка
Дренак 0
Дурачка Река 0
Кркља 0
Станци 0
Костур 0
Узем 0
Трново 0
Жидилово 0
Дрење 0
Варовиште 0
Кошари 0
Б'с 0
Мартиница 0
Конопница 0
Крива Паланка 0
Лозаново 0
Градец 0
Осиче 0
Киселица 0
Добровница 0
Подржи Коњ 0
Мала Црцорија 0
Голема Црцорија 0
Крстов Дол 0
Луке 0
Борово 0
Мождивњак 0
Т`лминци 0
Длабочица 0
Баштево 0
Габар 0
Метежево 0
Нерав 0
Огут 0