Јужнобачки округ

Јужнобачки округ
Општина Бач
Општина Бечеј
Град Нови Сад
Општина Нови Сад
Општина Петроварадин
Општина Бачка Паланка
Општина Бачки Петровац
Општина Беочин
Општина Србобран
Општина Сремски Карловци
Општина Темерин
Општина Тител
Општина Врбас
Општина Жабаљ