بادغیس

بادغیس
مقر
آبکمري
غورماچ ولسوالۍ
مرغاب
قلعه نو
قادس
قلعه نو