بادغیس

بادغیس
مقر 10
آبکمري 2
غورماچ ولسوالۍ 3
مرغاب 17
قلعه نو 9
قادس 5
قلعه نو 7