بادغیس

بادغیس
مقر 9
آبکمري 6
غورماچ ولسوالۍ 3
مرغاب 17
قلعه نو 13
قادس 18
قلعه نو 11