بامیان

بامیان

بامیان
ورس 14
پنجاب 15
یکاولنگ 36
کهمرد 19
سیغان 11
شیبر 18
بامیان‎ 30