بامیان

بامیان
ورس 5
پنجاب 5
یکاولنگ 9
کهمرد 3
سیغان 2
شیبر 5
بامیان‎ 22