بغلان

بغلان

بغلان
تاله و برفک 18
خنجان 18
اندراب 6
پل حصار 8
خوست و فرنگ 13
فرنگ غارو 1
گذرگاه نور 5
ده‌صلاح 8
خواجه هجران 10
برک 17
بغلان جدی 23
نهرین 7
پل خمری 8
دهانه غوری 16
دوشی 20