بغلان

بغلان
تاله و برفک 4
خنجان 14
اندراب 3
پل حصار 5
خوست و فرنگ 3
فرنگ غارو 0
گذرگاه نور 0
ده‌صلاح 1
خواجه هجران 0
برک 2
بغلان جدی 5
نهرین 1
پل خمری 2
دهانه غوری 1
دوشی 5