تخار‎‎

تخار‎‎

تخار‎‎
درق 24
دشت قلعه 14
خواجه بهاالدین 13
ینگی‌قلعه 12
چاه‌آب 9
رستاق 20
کلفگان 10
تالقان 33
هزارسموچ 3
خواجه غار 16
بهارک 15
بنگی 8
اشکمش 23
چال 9
نمک‌آب 4
فرخار 10
ورسج 14