تخار‎‎

تخار‎‎
درق 1
دشت قلعه 3
خواجه بهاالدین 3
ینگی‌قلعه 4
چاه‌آب 3
رستاق 7
کلفگان 3
تالقان 11
هزارسموچ 1
خواجه غار 2
بهارک 4
بنگی 3
اشکمش 2
چال 1
نمک‌آب 4
فرخار 4
ورسج 5