خوست

خوست

خوست
جانيخېل 8
شمال 4
تڼي 23
گوربز 9
خوست 27
مندوزي 14
نادرشاه کوټ 4
قلندر 3
موسی خېل 10
سبري 3
تېره زي 9
باک 1
ځاځي ميدان 11