خوست

خوست
جانيخېل 5
شمال 3
تڼي 5
گوربز 2
خوست 15
مندوزي 5
نادرشاه کوټ 3
قلندر 2
موسی خېل 8
سبري 3
تېره زي 4
باک 1
ځاځي ميدان 2