دایکندی

دایکندی
ولسوالی نیلی 2
کجران 5
کیتی 6
خدیر 3
سنگ تخت 1
شهرستان 4
میرامور 3
اشترلی 2