دایکندی

دایکندی

دایکندی
ولسوالی نیلی 19
کجران 10
کیتی 33
خدیر 8
سنگ تخت 28
شهرستان 20
میرامور 36
اشترلی 19