روزگان

روزگان
شهيدې حساس ولسوالۍ 11
گیزاب 2
دهراود 4
ترينکوټ 34
چوره 5
خاص روزگان 5