زابل

زابل
اټغار 1
شمولزی 2
نوبهار 4
شينکی 5
ترنک او جلدک 9
ميزان 4
ارغنداب 4
دای چوپان 0
کاکړ 3
قلات 11
شاه جوی 4