سمنگان‎

سمنگان‎
حضرت سلطان 2
فیروزنخچیر 1
دره‌صوف پایین 5
روی دوآب 7
بلخاب 6
خرم و سارباغ 5