سمنگان‎

سمنگان‎

سمنگان‎
حضرت سلطان 8
فیروزنخچیر 8
دره‌صوف پایین 19
روی دوآب 18
بلخاب 27
خرم و سارباغ 16