سرک کهنه قرغان از قریه شاکر بای الی چقر

سرک کهنه قرغان از قریه شاکر بای الی چقر is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in قرغان.

سرک کهنه قرغان از قریه شاکر بای الی چقر

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40